Newsletter

 

Regulamin sklepu AnDams

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem e-legginsy.pl.

Sprzedającym jest AnDams Damian Maciąg dostępny pod adresem ul. Księdza Stanisława Sudoła 131, 36-122 Dzikowiec, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 8141612413, Regon: 181035908.

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@e-legginsy.pl, lub dzwoniąc pod numer: +48 730 290 012

1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy AnDams – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-legginsy.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona – Sprzedawca i Klient.
 9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.e-legginsy.pl. 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.e-legginsy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.e-legginsy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do  promocji lub wyprzedaży  wybranych przez siebie  towarów.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany towarów, ich ceny oraz kosztów dostawy, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed wprowadzeniem zmiany.

3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.e-legginsy.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.e-legginsy.pl, z wyłączeniem przerw konserwacyjnych ogłoszonych komunikatem znajdującym się na Stronie Sklepu.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię i nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, preferowaną formę wysyłki i płatności oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

4 Realizacja zamówień i dostawa towaru

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Wysyłka towaru, będzie realizowana w terminie podanym w zakładce "Dostawa". Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.
 5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy podany przy wyborze sposobu dostawy.
 6. W przypadku, gdy Klient w przeciągu 14 dni nie dokona płatności, obsługa Sklepu może anulować zamówienie.
 

5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek na życzenie klienta.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych transferuj.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 

6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pobierz) przed jego upływem drogą elektroniczną na adres biuro@e-legginsy.pl.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy (Pocztą Polską), w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 5. Klient zobowiązany jest przygotować towar do wysyłki w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu bądź zniszczeniu podczas transportu.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć również pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.


8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu może ulec zmianie. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian.  O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 3. Kopiowanie treści informacji oraz zdjęć bez zgody Właściciela jest zabronione.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 01.12.2013r.

 


Kontakt

W razie pytan prosimy o kontakt e-mailowy

Telefon:biuro@e-legginsy.pl

e-mail
Darmowe moduły prestashop
Zadaj pytanie on-line